عضویت در انجمن

 مدارک لازم برای علاقمندان وداوطبان عضویت درانجمن طراحان گرافیک تبریز

  1. تکمیل فرم ثبت نام
  2. ارائهء کپی کارت ملی و شناسنامه داوطلب
  3. دوقطعه عکس پرسنلی 3*4
  4. کپی آخرین مدرک تحصیلی
  5. ارائهء مدارک و مستندات موید فعالیت داوطلب درزمینهء گرافیک. (مستندات میتواند آثارگرافیکی داوطلب ازقبیل ، تصاویر – مستندات شرکت درنمایشگاه – شرکت در سمپوزیوم ها – کارهای اجراشده – مستندات شرکت در جشنواره های داخلی یا خارجی – مدارک تحصیلی دررشته های مرتبط با گرافیک – و هرمدرکی که دال برفعالیت و قابل ارائه در رزومهء کاری باشد.).

 

توجه به نکات زیر ضروری می باشد.

  1. داوطلبانی که علاوه بر عضویت ، علاقمندبه کاندیدا توری درانتخابات اولین دورهء هیئت مدیره نیز    می باشند،  لازم است مفاد اساسنامه انجمن را بدقت مطالعه نموده و با آمادگی کامل ، اعلان کاندیداتوری نمایند. برای این داوطلبان ، ارائه دوسری مدارک خواسته شده ، ضروریست. 
  2. بدیهی است ، نظر به زمان بر بودن مراحل استعلامات قانونی از طریق مراجع ذیصلاح ، اعلان کاندیداتوری همزمان بابرگزاری مجمع عمومی ، به هیچ وجه مقدور نخواهد بود.